توضیحات کامل :

پاوپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز

 

پاوپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز  شامل 31 اسلاید می باشد .و دررشته ی زیست شناسی قابل استفاده می باشد .

 

كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی

 

نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی

است.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود.

كنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است:  1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.