توضیحات کامل :

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشكیل دهنده ی دانشكده معماری

فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشكیل دهنده ی دانشكده معماری،در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش.

در این فایل به تجزیه و تحلیل بخشهای تشكیل دهنده ی و فضاهای موجود در دانشكده های معماری پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
الگوهای استقرار درونی فضاهای دانشكده:
بخش كمك آمو زشی دانشكده :
بخش اداری دانشكده :
بخش خدمات پشتیبانی:
بخش رفاهی و فوق برنامه:
روش دپار تمانی:
فضا ها شامل چهار روش می باشند:
فضاهای یك دانشكده:
الف)فضای آموزش نظری:
ب)فضای آموزش عملی:
ج)سرویسهای بهداشتی
و)فضاهای اداری هر دانشكده:
د)فضاهای فرهنگی:
ه)فضاهای رفاهی:
ی)فضاهای خدمات پشتوانه ای(خدماتی):
ع)خدمات وابسته آموزش(خدمات اداری و مركزی):
ن)فضاهای مسكونی:
اجزائ دانشكده معماری:
بررسی جزئ فضا ها:
هدف
مشخصات فضا های آمو زشی :
آتلیه طرا حی دارای فضا های زیر است :
سالن اصلی آتلیه طراحی دارای مشخصات زیراست :
اجزائ تشكیل دهنده دانشكده معماری:
ب)فضاهای عملكردی:
2)كارگاه عملی:
3)گروه آموزشی:
ج)بخش كمك آموزشی:
2)مركز اسناد:
3)مركز رایانه
4)آمفی تئاتر:
5)سالن قضاوت:
6)نمایشگاه:
7)انتشارات:
8)بخش اداری:
2-8)معاونت دانشجوی:
3-8)معاونت پژوهش:
4-8)معاونت اداری-مالی:
5-8)معاونت دانشجویی:
6-8)امور فنی
3-1)آشپزخانه:
2)بوفه و تریا:
3)فضای استراحت و اسكان موقت:
4)فروشگاه:
دانشكده هنر های زیبا:(دانشگاه تهران)
بررسی دانشكده های معماری
دانشكده معماری دانشگاه ملی:
ساختمان مدرسه معماری باهاس-در(دسا)
اهمیت باهاس از نظر جنس و فن سا ختمان :
دانشكده معماری ویكتوریا :
دانشكده معماری پورتو(پر تغال):
دانشكده هنر و معماری سین سیناتی (ایالت اوهایو):

این فایل با فرمت پاورپوینت در 65 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.